Naturen er det eneste

3. Naturen er det eneste og den inkluderer alt.

 

Noe er eller intet er.

Hva er natur?

Hvorfor er naturen det eneste og inkluderer alt?

1. erkjennelse.

 

Noe er eller intet er.

En merkelig overskrift? Grunnen til at jeg ønsker å starte med denne problemstillingen er at det finnes filosofer som tilsynelatende har tvilt på si egen eksistens. Mest kjent er vel Rene Descartes ”Jeg tenker, altså er jeg”. Han hevdet at man kan tvile på alt untatt at man tviler. Dette er ikke riktig. Vi kan da ikke tvile på at vi er født. Vi kan heller ikke tvile på at vi skal dø. Du kan ikke tvile på at en sten som tynger din hånd nedover, faller til jorden når du slipper den

Med litt fantasi kan vel de fleste forestille seg at alt er fantasi og drøm og at intet av det vi erfarer er virkelighet. Disse artiklenener ikke for mennesker som har en slik holdning til tilværelsen. Slike mennesker må få leve i sine fantasier og drømmer så lenge de måtte ønske, men fantasier og drømmer er og blir intet annet enn fantasier og drømmer.

 

Vi har som tenkende mennesker to alternativer:

         1: Noe er

         2: Intet er

 

Som mennesker med følelser, erfaring og fornuft og med evne til livsfølelse har vi egentlig bare ett alternativ. Noe er. Det er komplett umulig for et fornuftig menneske å påstå at ingenting er. Dette ”noe er” må være altomfattende fordi det står direkte i motsetning til intet.

 

Begrepet ”Noe er” er vagt og lite fruktbart. Et begrep som alle forstår og alle har et forhold til er begrepet natur. Begrepet natur blir heretter benyttet i stedet for begrepet ”Noe er”.

 

Hva er natur?

Vi har valgt å la begrepet natur innbefatte alt, og vi mener alt. Jord, stjerner, materie, energi, naturkrefter, sansbare og ikke sansbare effekter, guder og djevler, engler og troll, fantasier, ideer og realiteter og alt annet.

I utgangspunktet behøver vi ikke skille mellom fantasier og realiteter, da begge deler er sider av naturen. Naturen er og forblir alt. Det finnes ikke noe over eller ved siden av naturen, naturen inkluderer alt, også tankene og ideene.

Hvordan innvirker så dette på f.eks. "overnaturlige" hendelser. "Overnaturlige" hendelser finnes ikke, og det som en eller annen person måtte ønske å kalle overnaturlig er kun en del av begrepet natur. Overtroen forsvinner og alt blir naturlig, men hvorvidt en hendelse er fantasi eller fysisk realitet gjenstår å avgjøre.

 

Spinoza(4 side 118): Det finnes ikke noe i naturen som kan tillegges feil fra naturens side. Naturen er nemlig overalt og alltid den samme. Den har den samme dugelighet og makt. Det vil si at det er de samme lovene og reglene som styrer alt og som bestemmer hvordan tingene forvandler seg fra en form til en annen. Derfor bør alle ting, uansett deres natur, forstås på samme måte, ut fra naturens universelle lover og regler.

Følelser som hat, sinne, misunnelse osv. følger som sådanne med den samme naturlige kraft og nødvendighet som de øvrige enkelttingene.

Spinoza (4 side 51); Vi ser altså at alle de begrepene som menigmann bruker for å forstå naturen, bare er forestillinger som ikke forklarer noe om tingene, men bare tilstanden i forestillingsevnen; og siden menigmanns begreper har navn som om de var ting som eksisterte utenfor forestillingene, kaller jeg dem ikke forstandens gjenstander, men fantasifostre.

Vi omgir oss med ord.

Ludvig Witgenstein (1889-1951) avsluttet i 1949 sine ”Filosofiske undersøkelser” hvor sammenhengen mellom ordene og hva ordene formidler ble analysert. På en av de siste sidene i boken skriver han:

”Den som tror at visse begreper simpelthen er de riktige, og at de som har andre ikke ville innse det vi innser, - få ham til å forestille seg visse svært allmenne forhold i naturen på en annen måte enn vi er vant til, og han vil se at andre begrepsdannelser enn de vanlige vil bli forståelige for ham.”

 

Neil Postman (6 side…): ”Våre samtaler om naturen og oss selv føres i de ”språk” vi finner mulig og hensiktsmessig å bruke. Vi ser ikke naturen som den er men som språkene våre er.”

Det er ofte det religiøse språket som fortsatt gir oss forstillingene om hva naturen er. Eksempler på dette er ”Naturen er et skaperverk”, Naturen er hellig” etc.

 

Språket vårt, ordene og begrepene våre har viklet oss inn i vanskeligheter som skaper forvirring, vi forsøker å klassifisere og skille der ingen skarpe skiller er.

Hva er forskjellen på kunstige produkter og naturprodukter. Også de kunstige produktene består av atomer og molekyler fra naturen. Bearbeidet eller omformet natur ville kanskje være et bedre uttrykk for kunstige produkter. Ord som kunstige stoffer eller produkter gir egentlig ingen forståelse av hva det handler om.

 

La oss se nærmere på ordet og begrepet natur. Alle er vel enige i at alt levende er en del av naturen.

Når vi her snakker om natur så vil vel de fleste være med på også å innbefatte den ikke levende natur som en del av naturen. Fjellene, de små fjellvannene som speiler himmelen, jorden, skyene, månen, stjernene, solen som lyser opp landskapet og gir oss livet og muligheten til å se og føle alt dette vakre… er ikke alt dette også natur? Selvfølgelig er dette natur. Norges natur er vakker og gir oss flotte naturopplevelser også vinterstid, selv om intet liv er å se. Uten den ikke levende natur ville ikke den levende natur eksistert, de er en del av et hele.

Vi snakker om naturlige krystaller og kunstige krystaller. Naturlige innsjøer og kunstige innsjøer etc. Ordet kunstig i denne sammenheng betyr at mennesket har medvirket til at naturen er blitt endret, men like fullt vil krystallen eller innsjøen være en del av naturen. Det samme resonnementet kan brukes om et hvilket som helst produkt produsert av mennesker eller dyr.

Hva med en kopp av keramikk er den natur? Selvfølgelig er den det. Den består jo av molekylene og atomene som i utgangspunktet er en del av naturen.

I en bakkeskråning av sand og lere ligger en liten lerklump. De fleste er vel enig i at den er en del av naturen, den er natur. Så triller den lille lerklumpen ned i et bål og brennes. Den forandrer stuktur og fasthet og blir til teglsten, den blir keramisk.. Er den ikke fortsatt natur? Dersom den ikke lenger er natur, når skjedde så overgangen fra å være natur til å bli noe annet enn natur og hva er den eventuelt blitt? Ville det vært noen forskjell om et menneske hadde mistet den i bålet. De fleste vil vel fortsatt være enig i at det ikke spiller noen rolle hvordan den havnet i bålet.

Ville den ikke fortsatt vært natur selv om et menneske av vannvare hadde klemt den flat? Hva om den med vilje var blitt klemt til en annen form, ville den ikke fortsatt vært natur. Kan vi ikke derfor med god grunn betrakte koppen som natur. Den er endret eller omformet natur, hverken mer eller mindre. Men fortsatt er den natur. Men er den naturlig? Ut fra de forutsetningene og mulighetene som er grunnlaget for koppens eksistens er den natur og naturlig. Et vepsebol er natur og naturlig fordi det er blitt til på basis av de forutsetningene naturen selv har etablert. Alt er natur og alt er naturlig, vi har intet annet enn naturen og vi er selv en del av den.

 

De elementene som inngår i våre produkter er og blir for alltid en del av naturen. Elektronisk utstyr som TV-apparater, computere mm er også en del av naturen.

På grunn av menneskets evne til å manipulere med naturen oppstår sammensetninger, prosesser og omforminger som sannsynligvis ikke ville funnet sted uten menneskets aktiviteter, men like fullt vil resultatet være en del av naturen.

Et vepsebol ville ikke blitt til uten vepsen og dens naturlige evner, en skyskraper på Manhatten ville ikke blitt til uten mennesket og dets naturlige evner.

Naturen er alltid i forandring, Vi bør derfor snakke om ønskede naturlige prosesser eller uønskede naturlige prosesser og vi må ta med i betraktningen ønsket eller uønsket for hvem? Høyfjellsoler er like mye natur og like naturlige som solen selv.

Et vepsebol eller et svalerede er og blir natur, det samme er et hus bygget av mennesker.  

 

Om mennesket og taksvalen bygger hvert sitt lerhus så er ikke menneskets hus noe mindre natur eller mer kunstig enn svalens. Begge bygger dette naturlig ut fra sine egne naturlige forutsetninger for å beskytte seg mot vind og vær. Så vil mange si at bilen er ikke natur fordi den er blitt til som et resultat av menneskelig handling som ikke er nødvendig. Er ikke menneskelige handlinger like naturlige som dyrenes handlinger selv om de ikke alltid er nødvendige?

 

 

1.ERKJENNELSE.

 

NATUREN INKLUDERER ALT.

 

FORKLARING TIL 1.ERKJENNELSE

Vi har valgt å la begrepet natur innbefatte alt, og vi mener alt. Jord, stjerner, materie, energi, naturkrefter, sansbare og ikke sansbare effekter, guder og djevler, engler og troll, fantasier, ideer og realiteter.

I utgangspunktet behøver vi ikke skille mellom fantasier og realiteter, da begge deler er sider av naturen. Naturen er og forblir alt. Det finnes ikke noe over eller ved siden av naturen, Naturen inkluderer alt, også tankene og ideene.

Hvordan innvirker så dette på f.eks. "overnaturlige" hendelser. "Overnaturlige" hendelser finnes pr. definisjon ikke, og det som en eller annen person måtte ønske å kalle overnaturlig er kun en del av naturen. Overtroen forsvinner og alt blir Naturlig, men hvorvidt en hendelse er fantasi eller fysisk realitet gjenstår å avgjøre. Alt er underlagt naturen, guder og djevler blir et resultat av menneskelig fantasi og drømmer

 

 

 

 Startside

coach outlet online coach outlet online black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue beats by dre outlet Nike kd vii Easy Money legend blue 11s legend blue 11s legend blue 11s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet Legend Blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s michael kors outlet louis vuitton outlet coach outlet online legend blue 11s beats by dre cheap louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre cheap legend blue 11s legend blue 11s coach black friday michael kors outlet black infrared 6s legend blue 11s uggs black friday black infrared 6s legend blue 11s michael kors outlet beats by dre black friday